Senioren Drumband Mestreech '12

Privacy verklaring

Privacybeleid van Senioren Drumband Mestreech

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens, die “Senioren Drumband Mestreech” (hierna: “SDM” ) verwerkt van haar leden, donateurs en andere betrokkenen.
Indien u lid wordt van SDM, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan SDM verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. Een exemplaar van het Privacybeleid van SDM is op te vragen via het e-mail adres seniorendrumbandmestreech12@gmail.com.

1. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: SDM, adres: p/a Moesdaal 97, 6228 HX Maastricht, telefoonnummer: 06-42800878 KvK nummer 57122210. (vice-voorzitter)
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via:
seniorendrumbandmestreech12@gmail.com
2. Welke gegevens verwerkt SDM en voor welk doel:
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals
b.v. sociaal media accounts
2.2 SDM verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om contact te maken over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SDM.
c) uw en donateurs-naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, t.b.v. bijv. van het lidmaatschapsgeld, donateursgelden etc. af te wikkelen.
2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst
gebruikt om u te vragen naar Uw ervaringen met SDM en u te informeren over de ontwikkelingen van SDM.
E-mail berichtgeving:
SDM gebruikt uw donateurs naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van SDM. Tevens zal uw naam worden vermeld op de website: www.seniorendrumbandmestreech.nl , van SDM. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via het sturen van een afmeldingsmail naar het e-mailadres: seniorendrumbandmestreech12@gmail.com van SDM.
3. Bewaartermijnen.
SDM verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers.
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SDM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SDM gebruik van daartoe aangewezen
bestuursleden.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van SDM kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SDM zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop SDM uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via ons emailadres.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie seniorendrumbandmestreech12@gmail.com
6. Wijzigingen.
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
Opgemaakt : Maastricht 25 mei 2018

Nieuwe reacties

07.10 | 15:14

Uzze website weurd indrukwekkend!

22.09 | 10:55

Hallo, goed opgezet ik vind dit een fantastische manier om het drumban...


17.06 | 23:13


Hartstikke sjiek. Gaon m'ch opgeeve